Procedemento

Modelo 113. Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Datos xerais


Denominación

Modelo 113. Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Con este procedemento permítese a presentación telemática, así como a predeclaración e consulta deste modelo de comunicación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración TributariaInformación xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursosInformación vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónicaNormativa


Normativa Básica

Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de datos relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 30 - diciembre - 2015)