Procedemento

Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración.

Datos xerais

Denominación

Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Comunicación para formalizar a cesión do dereito ás deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo, cando se dean as circunstancias previstas pola normativa aplicable.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

Telemática.
Predeclaracións presentadas en Delegacións ou Administracións da Axencia Tributaria.

Documentación

Comunicación a través do modelo 121

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 121 (tramitación electrónica)

Modelo 121. Predeclaración (tramitación presencial)

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE, 29-noviembre-2006)

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. (BOE, 10-febrero-2017).