Procedemento

Condonación de xuros, recargas e sancións (pensións estranxeiras).

Datos xerais


Denominación

Condonación de xuros, recargas e sancións (pensións estranxeiras).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Condonación de xuros, recargas e sancións derivadas da regularización en IRPF de pensións procedentes do estranxeiro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Escrito solicitude de condonación

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Escrito contribuínte
Tramitación:
Actuacións do órgano xestor para determinar se procede ou non a condonación e, no seu caso, devolución
Terminación:
Acordo estimando ou denegando a condonación.
Arquivo: en caso de non emenda de defectos da solicitude.
Caducidade: cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, advertiráselle que transcorridos tres meses, se poderá declarar a caducidade deste.
Desistimento ou renuncia.
Execución Se procede, condonación de débedas e/ou emisión de devolución

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28-diciembre-2014)