Procedemento

Modelo 777. Declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias. Documento de ingreso ou devolución.

Datos xerais


Denominación

Modelo 777. Declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias. Documento de ingreso ou devolución.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Deberán utilizar este modelo os suxeitos pasivos, contribuíntes ou obrigados tributarios que realicen unha declaración extemporánea correspondente a un exercicio para o cal non exista modelo de declaración en euros, co obxecto de efectuar o ingreso ou solicitar a devolución que corresponda. Tamén deberán utilizar este modelo os suxeitos pasivos, contribuíntes ou obrigados tributarios que presenten unha declaración complementaria doutra presentada en pesetas, co fin de efectuar o ingreso correspondente.
Non se utilizará o modelo 777 cando se trate de declaracións complementarias ou extemporáneas cuxa presentación sexa obrigatoria a través de medios telemáticos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Entidades Colaboradoras

Documentación

Modelo 777.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Modelo 777 (tramitación presencial)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 2: Descarga de formulario

Normativa


Normativa Básica

Orden de 27 de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777 documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. (BOE 3-agosto-2001)

Orden HAC/1830/2002, de 11 de julio, por la que se aprueban los modelos 650, 652 Y 651 de declaración-liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652, 651 en euros y el modelo 777 documento de ingreso y devolución enel caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. ( BOE18-julio-2002 )