Procedemento

Modelos 600-610-615-620-630. Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados - Autoliquidación do imposto (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria: Ceuta e Melilla e outros supostos).

Datos xerais

Denominación

Modelos 600-610-615-620-630. Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados - Autoliquidación do imposto (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria: Ceuta e Melilla e outros supostos).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Encóntrase cedido ás Comunidades Autónomas o rendemento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados producido nos seus respectivos territorios en canto á práctica totalidade dos feitos impoñibles relativos a este imposto. Á súa vez, en relación con estes, as Comunidades Autónomas fanse cargo, por delegación do Estado, da aplicación deste imposto. Non obstante, existen unha serie de supostos residuais, relativos a determinados feitos impoñibles do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, respecto dos cales a aplicación do tributo corresponde á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT (soamente cando o rendemento ou a xestión non estean cedidos á Comunidade Autónoma correspondente)
Entidades colaboradoras

Documentación

As Comunidades Autónomas fanse cargo, por delegación do Estado, da aplicación do ITPAXD, en relación coa práctica totalidade dos seus feitos impoñibles. Só en relación con determinados supostos a aplicación do tributo corresponde á AE

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación dos modelos 600, 620 ou 630.
Os suxeitos pasivos deberán presentar estes modelos na Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente cando, por aplicación das regras establecidas nos artigos 25.2 e 47.3 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais e administrativas do novo sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía, o rendemento do imposto non se considere producido no territorio de ningunha Comunidade Autónoma e, en concreto:
a) Cando o feito impoñible estea constituído pola rehabilitación e transmisión de grandezas e títulos nobiliarios, a declaración-liquidación deberá presentarse na Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao lugar de outorgamento do documento.
b) Cando conforme as regras establecidas nos citados artigos 25.2 e 47.3 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, o rendemento do imposto se considere producido nas cidades de Ceuta e Melilla, e en tanto non se produza a cesión do imposto a estas, a declaración-liquidación deberá presentarse nas respectivas Delegacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria.Presentación dos modelos 610 ou 615.
Os suxeitos pasivos deberán presentar os modelos 610 ou 615 na Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente cando, por aplicación das regras establecidas nos artigos 25.2 e 47.3 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais e administrativas do novo sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía, o rendemento do imposto resultante da declaración-liquidación non se considere producido no territorio de ningunha Comunidade Autónoma e, en concreto:
a) Cando o libramento ou emisión do documento se realice nas Cidades de Ceuta ou Melilla, e en tanto non se produza a cesión do imposto a estas, a declaración-liquidación deberá presentarse nas respectivas Delegacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Se o libramento ou emisión do documento tivo lugar no estranxeiro, cando o primeiro posuidor ou titular teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal nas devanditas cidades de Ceuta e Melilla.

Formularios

Modelos 600, 610, 615, 620, 630. Tramitación electrónica

Modelos 600, 610, 615, 620, 630. Tramitación presencial.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden de 4 de julio de 2001 por la que se aprueban los modelos 600, 620 y 630, en pesetas y en euros, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y se determinan el lugar y plazos de presentación de los mismos (BOE 7-julio-2001).

Orden de 12 de noviembre de 2001 por la que se autoriza el pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grava la emisión de los documentos que realicen función de giro o suplan a las letras de cambio, se amplía la autorización del pago en metálico del impuesto correspondiente a determinados documentos negociados por entidades colaboradoras, se aprueban los modelos 610, 611, 615 y 616 en euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los modelos 611 y 616 de declaración informativa anual en soporte directamente legible por ordenador y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso (BOE 16-noviembre-2001).