Procedemento

Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores.

Datos xerais


Denominación

Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar aos suxeitos pasivos que desexen aplicar o réxime, que poidan comunicalo electronicamente á AEAT en prazo e poidan achegar documentación específica.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática e Oficina.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Se están todos os documentos, grávase a operación.
Tramitación: Revisión da documentación presentada.
Terminación: Unha vez finalizada a operación de inclusión.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)