Procedemento

Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade

Datos xerais

Denominación

Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

As prestacións por maternidade ou paternidade percibidas das mutualidades de previsión social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, co límite da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social por estes conceptos. Tamén está exenta a retribución percibida durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade, polos empregados públicos encadrados nun réxime de Seguridade Social que non de dereito a percibir prestación de maternidade ou paternidade, co límite da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda.
O modelo 981 utilizarase polas entidades pagadoras da prestación para informar desta, nos supostos do parágrafo 2º e 3º do art. 7.h) da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Modelo 981 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non ten.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006)

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE 29-12-2018)