Procedemento

Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade

Datos xerais


Denominación

Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

As prestacións por maternidade e paternidade da Seguridade Social e as percibidas por funcionarios e mutualistas están exentas.O modelo 981 utilizarase polas entidades pagadoras da prestación para informar esta, nos supostos do parágrafo 2º e 3º do art. 7.h) da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Modelo 981 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non ten.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE 29-12-2018)

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006)