Procedemento

Modelo 217. Gravame especial SOCIMI

Datos xerais


Denominación

Modelo 217. Gravame especial SOCIMI

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Gravame especial sobre os dividendos ou participacións en beneficios distribuídos polas Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 217

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 217 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE 27-octubre- 2009).

Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de autoliquidación del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (BOE 21-diciembre-2016).