Procedemento

Modelo 111. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de Renda. Autoliquidación.

Datos xerais

Denominación

Modelo 111. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de Renda. Autoliquidación.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de presentación periódica que deben realizar todas as persoas persoas físicas, xurídicas e demais entidades, incluídas as Administracións Públicas, previstas no artigo 76 do Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado por Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, que, estando obrigadas a reter ou a ingresar conforme ao establecido no artigo 74 do citado Regulamento, satisfagan ou aboen determinadas rendas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.
Oficinas da AEAT.
Entidades colaboradoras.

Documentación

Modelo 111. Para as persoas e entidades con obriga mensual, presentarase dentro dos vinte primeiros días de cada mes. Para as persoas e entidades que non teñan obriga de efectuar mensualmente a autoliquidación, presentarase nos vinte primeiros días naturais seguintes ao trimestre natural.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 111 (tramitación electrónica)

Modelo 111. Predeclaración (tramitación presencial)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 18-marzo-2011).

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013).