Procedemento

Modelo 123. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas.

Datos xerais

Denominación

Modelo 123. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración a presentar por todas aquelas persoas físicas, xurídicas e demais entidades que, estando obrigadas a reter ou a ingresar á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes) satisfagan algunha das rendas suxeitas a retención ou ingreso á conta por rendementos do capital mobiliario incluídos os rendementos exentos, así como rendas correspondentes a suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades, ou rendas obtidas mediante establecemento permanente de contribuíntes polo imposto sobre a renda de non residentes. Debe terse en conta que neste modelo non corresponde declarar as rendas que deban ser incluídas en calquera dos modelos 115, 117, 124, 126 ou 128.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática
Entidades Colaboradoras

Documentación

Modelo 123. A declaración presentarase nos vinte primeiros días naturais seguintes ao trimestre natural. Para grande empresa: vinte primeiros días de cada mes.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 123 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)