Procedemento

Modelo 124. Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos.

Datos xerais


Denominación

Modelo 124. Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración a presentar por todas aquelas persoas físicas, xurídicas e demais entidades obrigadas a reter ou a ingresar á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes) sobre os rendementos do capital mobiliario ou as rendas obtidos como consecuencia da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos, de conformidade co establecido na normativa legal e regulamentaria reguladora destes impostos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Entidades Colaboradoras

Documentación

Modelo 124

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 124 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)