Procedemento

Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.

Datos xerais


Denominación

Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración a presentar por todas aquelas persoas xurídicas e demais entidades obrigadas a reter ou a ingresar á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes) sobre os rendementos do capital mobiliario ou as rendas derivadas de contas en toda clase de institucións financeiras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática
Entidades Colaboradoras

Documentación

Modelo 126

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 126 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)