Procedemento

Modelo 186. Declaración Informativa. Subministración de información relativa a nacementos e defuncións.

Datos xerais


Denominación

Modelo 186. Declaración Informativa. Subministración de información relativa a nacementos e defuncións.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo de declaración informativa mensual, destinado a asegurar a axeitada xestión pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, tanto da dedución por maternidade, como, se é o caso, da realización do aboamento mensual anticipado desta. Presentarase esta declaración polos Rexistros Civís a través da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do Ministerio de Xustiza. Respecto ás inscricións que se efectúen no Rexistro Civil relativas a nacementos e a defuncións de menores de tres anos e de mulleres con idades comprendidas ente doce e cincuenta e dous anos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Departamento de Informática Tributaria da Axencia Tributaria (soporte)
Teleproceso

Documentación

Soporte

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Non ten, preséntase por teleproceso

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAC/539/2003, de 10 de marzo, por la que se aprueban los diseños físicos y lógicos, modelo 186, a los que debe ajustarse la información mensual a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acerca de determinados datos obrantes en el Registro Civil relativos a nacimientos y defunciones, para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 14-marzo-2003)