Procedemento

Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

Datos xerais


Denominación

Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Resumo anual das retencións e ingresos á conta dos premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado e outros órganos tanto nacionais coma doutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que ata agora estaban exentos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. (BOE 28-diciembre-2012)

Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 18-diciembre-2013)