Procedemento

Modelo 179. Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

Datos xerais

Denominación

Modelo 179. Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración informativa que sobre a base no artigo 54 ter do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, deben presentar as persoas e entidades que medien entre os cedentes e cesionarios do uso de vivendas con fins turísticos situadas en territorio español, para facilitar información, entre outras, cuestións, dos titulares da vivenda, da identificación do inmoble e dos importes percibidos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 179 (tramitación electrónica). Mensaxes en formato XML

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013)

Normativa Básica

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE 30-mayo-2018)