Procedemento

Modelo 233. Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

Datos xerais

Denominación

Modelo 233. Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

A alínea 9 do 81 da Lei do Imposto sobre a renda das persoas físicas establece a obriga de información que deben cumprir as gardarías ou centros infantís. Esta obriga de información foi desenvolvida pola alínea 9 do artigo 69 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda das persoas físicas aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas e modifícase o Regulamento de plans e fondos de pensións, aprobado por Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Presentación modelo 233 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 27-12-2018).