Procedemento

Outros procedementos Xestión Tributaria

Datos xerais


Denominación

Outros procedementos Xestión Tributaria

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Creación un procedemento xenérico, que permita aos contribuíntes relacionarse electronicamente coa AEAT na tramitación daqueles procedementos que non conten con outro trámite electrónico máis específico, que permita realizar o que ata a entrada en vigor das novas Leis 39/2015 e 40/2015 se viña facendo de modo presencial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

A documentación que o interesado considere que debe achegar ao formulario do rexistro electrónico.

Fases do procedemento/servizo

Ao tratarse dun procedemento xenérico, cuxas actuacións probablemente rematarán reasignándose a outro procedemento, non procede indicar fases de tramitación.

Formularios

Presentación (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Ao tratarse dun procedemento xenérico, cuxas actuacións probablemente rematarán reasignándose a outro procedemento, non procede indicar recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).