Procedemento

Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agrícola, clínica ou científica

Datos xerais


Denominación

Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agrícola, clínica ou científica

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica ou científica.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Certificado de homologación de tipo expedido polo Centro competente do Ministerio de Industria e Enerxía. Certificación técnica do Laboratorio Oficial. Fotocopia ficha simplificada de características do vehículo selada polo Laboratorio Oficial.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude
Tramitación: Non existe trámite de audiencia.
Terminación: Con resolución expresa

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 65.1.a) 3º. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Disposición derogatoria. (BOE 28-julio-1995)

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se regula el procedimiento y requisitos necesarios para obtener la homologación de los «turismos comerciales», a efectos de la aplicación del tipo impositivo general, prevista en el artículo 29.1.1.º e) de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 6-diciembre-1988)