Procedemento

Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos

Datos xerais

Denominación

Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

A entidade interesada solicita autorización para cumprir as obrigas formais referentes ao Imposto sobre o Valor Engadido, en concreto a presentación de declaracións, en relación con determinados suxeitos pasivos de escasa entidade, que realizan unha mesma actividade a favor da solicitante.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude indicando a actividade realizada polos suxeitos pasivos respecto dos cales presentará a declaración de IVE, e listaxe destes, especificando a contraprestación dos servizos de colaboración e cotas de IVE do último exercicio.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da solicitude.

  • Tramitación. Existe trámite de audiencia se a proposta é desestimatoria.

  • Terminación con resolución expresa.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 71.5. (BOE 31-diciembre-1992)