Procedemento

Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección

Datos xerais

Denominación

Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Os suxeitos pasivos que tributen polo Réxime especial de bens usados poderán solicitar a aplicación da marxe de beneficio global para a determinación da base impoñible, para iso presentarán a solicitude acreditando que teñen especiais dificultades para aplicar a modalidade de determinación da Base Impoñible pola marxe de beneficio de cada operación debido ao elevado número de operacións realizadas e o reducido prezo dos bens.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Acreditación de que existen especiais dificultades para aplicar a modalidade de determinación da BI pola marxe de beneficio de cada operación debido ao elevado número de operacións realizadas e o reducido prezo dos bens.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da solicitude

  • Tramitación. Existe trámite de audiencia se a proposta é desestimatoria.

  • Terminación con resolución expresa.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 137. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 50. (BOE 31-diciembre-1992)