Procedemento

Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea.

Datos xerais

Denominación

Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

A conservación de facturas ou recibos, tanto emitidos coma recibidos, por un terceiro non establecido na CE, Canarias, Ceuta ou Melilla, ou nun país co cal non exista un instrumento xurídico de asistencia mutua, só poderá realizarse logo de autorización do Departamento de Xestión.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Presentación da solicitude

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da solicitude.

  • Tramitación. Non existe trámite de audiencia

  • Terminación. Con resolución expresa.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 19.4. (BOE 29-noviembre-2003)

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE 1-diciembre-2012)