Procedemento

Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens

Datos xerais

Denominación

Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Autorizacións administrativas para a importación exenta de determinados bens.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude antes de realizar as operacións cuxa exención se pretende. O solicitante achegará a documentación correspondente en cada caso.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da solicitude.

  • Tramitación. Existe trámite de audiencia se a proposta é desestimatoria.

  • Terminación con resolución expresa.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículos 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54 y 58. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 17. (BOE 31-diciembre-1992)