Procedemento

Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros

Datos xerais


Denominación

Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de autorización para actuar como entidade colaboradora no reembolso do Imposto sobre o Valor Engadido aos viaxeiros residentes fóra da Unión Europea, que adquirisen bens no territorio de aplicación do imposto por importe superior a 90,15 € e os transporten fóra da Unión Europea.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude concretando os extremos esixidos na normativa.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude
Tramitación. Non existe trámite de audiencia
Terminación. Con resolución expresa

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 9.1.2ºB). (BOE 31-diciembre-1992)