Procedemento

Modelo 362. IVE. Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 3 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Datos xerais

Denominación

Modelo 362. IVE. Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 3 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento do dereito ao reembolso do Imposto sobre o valor engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais).

Documentación

Modelo 362

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: A instancia de parte. Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais: Mediante a presentación do modelo 362.

  • Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

  • Terminación Resolución expresa. Transcorrido o prazo establecido para a resolución de ambos os dous procedementos sen que se pronunciase Resolución expresa sobre estes, o silencio administrativo producirá efectos desestimatorio para os supostos de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais. Cun prazo de resolución de 6 meses.

Formularios

Modelo 362 (Tramitación electrónica)

Modelo 362 (Tramitación presencial)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria (Oficina Nacional de Xestión Tributaria)

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao Órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Ocho a Once. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales. (BOE 30-diciembre-2000)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Disposición adicional primera. Uno.17. (BOE 5-septiembre-2007)

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)