Procedemento

Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto.

Datos xerais


Denominación

Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Os empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto, nos que concorran determinados requisitos previstos na normativa, poderán exercitar o dereito á devolución do Imposto sobre o Valor Engadido que tivesen satisfeito ou, se é o caso, lles fose repercutido.Este procedemento presenta tres modalidades:1ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla (Modelo 360).2ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do imposto por empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla (Modelo 360).3ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do imposto por empresarios ou profesionais establecidos en terceiros países cos que existía reciprocidade (Modelo 361)

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Debe terse en conta o disposto na alínea seguinte "Fases do procedemento".

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia de parte.Nas tres modalidades do procedemento, a presentación realizarase de forma telemática, a través de Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.No suposto de solicitudes presentadas por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, polas cotas soportadas ou satisfeitas noutros Estados membros, unha vez recibidas as súas solicitudes, remitiranse, no prazo de 15 días, aos devanditos Estados membros, que serán os responsables da súa tramitación.No suposto de solicitudes presentadas por empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta, Melilla ou terceiros países cos que exista reciprocidade, polas cotas soportadas ou satisfeitas no territorio de aplicación do imposto, o procedemento será tramitado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.Terminación: por resolución expresa. O prazo de resolución será de 4 meses; con todo, pode ampliarse ata os seis e oito meses segundo se requira información adicional ou ulterior.

Formularios

Modelo 360 para empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, Canarias, Ceuta e Melilla (tramitación electrónica)

Modelo 360 para empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla (tramitación electrónica)

Modelo 361 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

4 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vai recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 30-marzo-2010)