Procedemento

Modelo 341. IVE. Reintegro de compensacións no Réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca

Datos xerais


Denominación

Modelo 341. IVE. Reintegro de compensacións no Réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación por parte do obrigado tributario sometido ao réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca do modelo 341 de solicitude de reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Modelo 341, de solicitude de reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación polo obrigado tributario do modelo 341, de solicitude de reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca. A devandita presentación efectuarase nos vinte primeiros días naturais de abril, xullo e outubro de cada ano, respecto do trimestre natural anterior, mentres que a correspondente ao cuarto trimestre se efectuará durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro do ano natural posterior.
Tramitación. Comprobación por parte da Administración tributaria da procedencia do reintegro solicitado. Terminación. O procedemento pode rematar dalgunha das tres maneiras seguintes:
1. Acordo de recoñecemento do reintegro solicitado (con aboamento do xuro de demora se transcorreron máis de seis meses dende a finalización do prazo para presentar o correspondente modelo 341).
2. Caducidade do procedemento por paralización do mesmo imputable ao interesado por período superior a tres meses.
3. Inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección

Formularios

Modelo 341 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vaia recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/3212/2004, de 30 de septiembre, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 y 480. (BOE 8-octubre-2004).

Normativa Básica

ORDEN de 15 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo 341 en pesetas y en euros, de solicitud de reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 18-diciembre-2000)