Procedemento

IVE. Recoñecemento da exención do IVE en entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da CE no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas.

Datos xerais

Denominación

IVE. Recoñecemento da exención do IVE en entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da CE no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento que ten por obxecto o recoñecemento previo do dereito á exención do Imposto sobre o Valor Engadido nas entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da Comunidade Europea no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude do interesado.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: A instancia de parte, mediante solicitude dirixida ao Departamento de Xestión da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  • Tramitación: A Axencia Estatal de Administración Tributaria solicitará informe preceptivo do Departamento Ministerial correspondente, ou Organismo equivalente das Comunidades Autónomas, no que se acredite que o Organismo solicitante actúa sen fin de lucro. Notificarase a proposta de resolución cando esta vaia ser denegatoria, concedéndose prazo para alegacións.

  • Terminación: Resolución expresa, recoñecendo o dereito á adquisición con exención de IVE dos bens que se vaian exportar, condicionado ao cumprimento posterior de determinados requisitos, ou denegando a devandita exención.

  • A exportación dos bens fóra da Comunidade deberá efectuarse no prazo dos tres meses seguintes á data da súa adquisición, quedando obrigado o organismo autorizado a remitir ao provedor copia do documento de saída no prazo dos quince días seguintes á data da súa realización.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 21.4º. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 9.1.4º. (BOE 31-diciembre-1992)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 136 y 137. Disposición Adicional Primera. Uno. 7. (BOE 5-septiembre-2007)