Procedemento

Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Datos xerais

Denominación

Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento previo do dereito á exención do Imposto sobre o Valor Engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación. (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais).

Documentación

Modelo 363 (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais).

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia de parte.
- Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais: Mediante a presentación do modelo 363.
Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.
Terminación: Resolución expresa.
**Transcorrido o prazo establecido para a resolución de ambos os dous procedementos sen que se pronunciase Resolución expresa sobre estes, o silencio administrativo producirá efectos desestimatorio para os supostos de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais. Cun prazo de resolución de 6 meses.
b) ESTIMATIVO para as solicitudes no marco da OTAN. Cun prazo de resolución de 3 meses. Todo iso con independencia da obriga de resolver.

Formularios

Modelo 363 (Tramitación electrónica)

Modelo 363 (Tramitación presencial)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vaia recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Ocho a Once. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales. (BOE 30-diciembre-2000)

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)