Procedemento

Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Datos xerais

Denominación

Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento previo do dereito á exención do Imposto sobre o Valor Engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais).

Documentación

Modelo 363 (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais).

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: A instancia de parte. Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais: Mediante a presentación do modelo 363.

  • Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

  • Terminación: Resolución expresa. Transcorrido o prazo establecido para a resolución de ambos os dous procedementos sen que se pronunciase Resolución expresa sobre estes, o silencio administrativo producirá efectos desestimatorio para os supostos de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos internacionais. Cun prazo de resolución de 6 meses.

Formularios

Modelo 363 (Tramitación electrónica)

Modelo 363 (Tramitación presencial)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vaia recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales. (BOE 30-diciembre-2000)

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Ocho a Once. (BOE 29-diciembre-1992)