Procedemento

IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio.

Datos xerais

Denominación

IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude por parte do obrigado tributario da aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución das cotas soportadas do imposto sobre o valor engadido distinto do definitivo do ano anterior, que é o que resultaría aplicable en ausencia dunha solicitude en sentido contrario do obrigado tributario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

 • Telemática.

 • Oficinas da AEAT

 • Oficinas de Correos.

 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude por parte do obrigado tributario de aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta do fixado como definitivo para o ano precedente. Resolución pronunciada pola AEAT respecto da solicitude anterior.

Fases do procedemento/servizo

 • Inicio: Solicitude presentada polo obrigado tributario instando a aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta da fixada como definitiva para o ano precedente, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
  a) Circunstancia susceptibles de alterar significativamente a porcentaxe de dedución;
  b) Inicio de actividades empresariais ou profesionais, ou de actividades que vaian constituír un sector diferenciado respecto das que se viñeran desenvolvendo con anterioridade.

 • Tramitación: Comprobación por parte da Administración tributaria da concorrencia no obrigado tributario dalgunha das circunstancias que posibilitan a aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta da definitiva do ano anterior.

 • Terminación: Resolución expresa por parte da AEAT da solicitude presentada polo obrigado tributario.

Prazo de resolución

1 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 3 y 105.2. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 28. (BOE 31-diciembre-1992)