Procedemento

IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados.

Datos xerais

Denominación

IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude por parte do obrigado tributario da aplicación dun réxime de dedución das cotas soportadas do imposto sobre o valor engadido común para os sectores diferenciados comprendidos no artigo 9.1º.c).a?) da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido (aqueles nos que as actividades económicas realizadas e os réximes de dedución aplicables sexan distintos).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

 • Telemática.

 • Oficinas da AEAT

 • Oficinas de Correos

 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude por parte do obrigado tributario de aplicación dun réxime de dedución común para os sectores diferenciados comprendidos no artigo 9.1º.c)a?) da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido.

Fases do procedemento/servizo

 • Inicio: Solicitude presentada polo obrigado tributario instando a aplicación dun réxime de dedución común para os sectores diferenciados comprendidos no artigo 9.1º.c).a?) da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, que son aqueles nos que concorran as dúas seguintes circunstancias:
  a) Actividades económicas que teñan asignados grupos diferentes na Clasificación Nacional de Actividades Económicas;
  b) Porcentaxes de dedución que difiran en máis de 50 puntos porcentuais.

 • Tramitación: Comprobación por parte da Administración tributaria da existencia dos sectores diferenciados previstos no artigo 9.1º.c).a') da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido

 • Terminación: Resolución expresa por parte da AEAT da solicitude presentada polo obrigado tributario.

Prazo de resolución

1 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 101.2. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 28.1.2. (BOE 31-diciembre-1992)