Procedemento

Comprobacións fiscais. Comprobación de valores.

Datos xerais


Denominación

Comprobacións fiscais. Comprobación de valores.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é comprobar o valor das rendas, produtos, bens e demais elementos determinantes da obriga tributaria, por algún dos medios previstos no artigo 57 da Lei xeral tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: De oficio, mediante comunicación da Administración ou, cando se conte con datos suficientes, mediante a notificación conxunta das propostas de liquidación e valoración.
Tramitación: Se o valor determinado pola Administración Tributaria é distinto ao declarado polo obrigado tributario, a Administración Tributaria, ao tempo de notificar a proposta de regularización, con prazo de alegacións, comunicará a proposta de valoración debidamente motivada, con indicación dos medios e criterios empregados.
Terminación:
a) Resolución expresa. Transcorrido o prazo de alegacións, a Administración notificará a regularización que proceda, á que se acompañará a valoración realizada.
b) Caducidade.Os obrigados tributarios non poderán interpoñer recurso ou reclamación independente contra a valoración, pero poderán promover a taxación pericial contraditoria ou formular calquera cuestión relativa á valoración con ocasión dos recursos ou reclamacións que, se é o caso, interpoñan contra o acto de regularización.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 57, 97 a 116, 134. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115 y 157 a 160. (BOE 5-septiembre-2007)