Procedemento

Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria.

Datos xerais

Denominación

Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Cando un obrigado tributario considere que unha autoliquidación prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá instar a rectificación da devandita autoliquidación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude co contido establecido regulamentariamente, así como os datos que permitan identificar a autoliquidación que se pretende rectificar.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia de parte, mediante a presentación dunha solicitude dirixida ao órgano competente. A solicitude só poderá facerse unha vez presentada a correspondente autoliquidación e antes de que a Administración tributaria practicase a liquidación definitiva ou, no seu defecto, antes de que prescribise o dereito da Administración tributaria para determinar a débeda tributaria mediante liquidación ou o dereito a solicitar a devolución correspondente.
Tramitación: Na tramitación do expediente comprobaranse as circunstancias que determinan a procedencia da rectificación. Finalizadas as actuacións, notificarase ao interesado proposta de resolución, para que en prazo de 15 días poida efectuar alegacións, agás que a proposta coincida co solicitado polo interesado, en cuxo caso se notificará sen máis trámite a liquidación que se practique.
Terminación: Mediante resolución na que se acorde ou denegue a rectificación. Cando se acorde rectificar a autoliquidación, a resolución acordada incluirá unha liquidación provisional cando afecte algún elemento determinante da cuantificación da débeda tributaria.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 120.3 y 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 126 a 129.