Procedemento

IS. Comprobación censual do índice de entidades.

Datos xerais


Denominación

IS. Comprobación censual do índice de entidades.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Imposto sobre Sociedades. En cada Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria lévase un índice de entidades no que son obxecto de inscrición as entidades con domicilio fiscal dentro do seu ámbito territorial, con excepción das entidades exentas.
Poderase acordar a baixa provisional no devandito índice das entidades nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:
a) Que os débitos tributarios da entidade coa Facenda Pública do Estado sexan declarados falidos de conformidade co disposto no Regulamento xeral de recadación.
b) Que a entidade non presentase a declaración do imposto sobre sociedades correspondente a tres períodos impositivos consecutivos.
Cando se acorde a baixa provisional no índice de entidades, poderase dar de baixa, ademais, o obrigado tributario nos Rexistros de Operadores Intracomunitarios e de Devolución Mensual.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Entidades Colaboradoras.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

O procedemento iníciase de oficio pola Administración. A entidade pode presentar as declaracións omitidas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: De oficio, mediante requirimento.
Tramitación: O interesado poderá atender o requirimento notificado e efectuar as alegacións que considere convenientes.
Resolución: Acordo de baixa provisional ou estimación das alegacións.
O acordo de baixa provisional será notificado ao Rexistro Público correspondente, que estenderá na folla aberta á entidade afectada unha nota marxinal na que se fará constar que, a partir deste momento, non poderá realizarse ningunha inscrición que a aquela concirna sen presentación de certificación de alta no índice de entidades.
O acordo de baixa provisional non exime a entidade afectada de ningunha das obrigas tributarias que lle puidesen incumbir.
Cando se pronunciase acordo de baixa provisional por non presentar a declaración do imposto sobre sociedades durante tres períodos impositivos consecutivos e, posteriormente, a entidade presentase as declaracións omitidas, o órgano competente da Axencia Estatal de Administración Tributaria acordará a rehabilitación da inscrición no índice e remitirá o acordo ao Rexistro Público no que se tivese estendido a nota marxinal correspondente para a cancelación desta.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Artículos 21 y 22. (BOE 12-marzo-2004)

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 54. (BOE 6-agosto-2004)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)