Procedemento

Revogación de actos de Xestión Tributaria

Datos xerais


Denominación

Revogación de actos de Xestión Tributaria

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento especial de revisión, a través do cal a Administración Tributaria pode revogar os seus actos en beneficio dos interesados, en tres supostos:
1. Cando se estime que infrinxen manifestamente a lei.
2. Cando circunstancias sobrevidas que afecten unha situación xurídica particular poñan de manifesto a improcedencia do acto pronunciado.
3. Cando na tramitación do procedemento se produza indefensión aos interesados.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Non ten. Iníciase de oficio.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: O procedemento iniciarase exclusivamente de oficio, sen prexuízo de que os interesados poidan promover a súa iniciación mediante escrito dirixido ao órgano que pronunciou o acto.
Tramitación: O órgano que pronunciou o acto deberá remitir copia do expediente, acompañando un informe sobre os antecedentes relevantes e a procedencia da revogación.
Concederase audiencia aos interesados por un prazo de 15 días.
Solicitarase informe ao órgano con funcións de asesoramento xurídico sobre a procedencia da revogación.
Terminación: Acordo do director do departamento da Axencia Estatal de Administración Tributaria competente do que dependa o órgano que pronunciou o acto. Se o acto se pronunciou por un director de departamento da Axencia Estatal de Administración Tributaria, será competente o seu superior xerárquico inmediato. Tamén poderá rematar por caducidade.
Non se poderá acordar a revogación dos actos sobre os que recaese resolución económico administrativa.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria (director do departamento correspondente ou superior xerárquico inmediato se o acto foi pronunciado por un director de departamento)

Recursos

Recurso potestativo de reposición: Prazo: Un mes. Artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 219. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 10 a 12. (BOE 27-mayo-2005)