Procedemento

Reclamación económico-administrativa contra actos de Xestión Tributaria

Datos xerais


Denominación

Reclamación económico-administrativa contra actos de Xestión Tributaria

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento de revisión resolto polos Tribunais Económico - Administrativos, órganos independentes da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Corresponde ao órgano da Axencia Tributaria que pronunciase o acto reclamable recibir o escrito de interposición da reclamación económico-administrativa en única ou primeira instancia e remitilo xunto co expediente no prazo dun mes, podendo acompañar o expediente dun informe. Se o escrito de interposición ademais inclúe as alegacións, o órgano que pronunciou o acto pode anular parcial ou totalmente o acto impugnado dentro do prazo dun mes para remitir o expediente ao Tribunal Económico-Administrativo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática. (Obrigatoria a presentación pola Sede electrónica se o reclamante está obrigado a recibir por medios electrónicos as comunicacións e notificacións)
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares do artigo 16 Lei 39/2015

Documentación

Escrito de interposición, ao que se achegará copia do acto que se impugna, así como as probas que se consideren pertinentes.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da reclamación ante o órgano que pronunciou o acto. Cando a reclamación inclúa alegacións, este Órgano pode anular o acto administrativo antes de enviar o expediente ao Tribunal.
Tramitación: Envío do expediente e a reclamación ao Tribunal Económico-Administrativo e tramitación da resolución polo Tribunal. O Tribunal Económico-Administrativo poñerá de manifesto o expediente aos interesados durante o prazo dun mes, para que durante este prazo presenten o escrito de alegacións (se non tivesen formulado alegacións no escrito de interposición da reclamación) con achega das probas oportunas.
Se a tramitación da reclamación se realizase polo procedemento abreviado, a posta de manifesto do expediente realizarase polo órgano que ditou o acto impugnado durante o prazo de interposición da reclamación.
O Tribunal Económico Administrativo poderá solicitar informe ao órgano que pronunciou o acto impugnado. Practicaranse as probas testificais, periciais e as consistentes en declaración de parte que sexan relativas a feitos relevantes.
Terminación: Por renuncia ao dereito en que a reclamación se fundamente, por desestimento da petición ou instancia, por caducidade desta, por satisfacción extraprocesual das pretensións do recorrente, ou por resolución ditada polo tribunal económico-administrativo competente, que poderá ser estimativa, desestimatoria ou declarar a inadmisibilidade. O prazo de resolución é de seis meses no suposto de procedemento abreviado (regulado nos artigos 245-248 da Lei 58/2003 do 17 de decembro, xeral tributaria) e do recurso extraordinario de revisión (artigo 244 da LXT), e dun ano nos supostos do procedemento en única ou primeira instancia (artigos 235-240 da Lei xeral tributaria) e do recurso de alzada ordinario (artigo 241 da Lei xeral tributaria),

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Tribunais Económico Administrativos.

Recursos

Recurso extraordinario de revisión, no prazo de tres meses contra os actos firmes da Administración Tributaria e contra as resolucións firmes dos órganos económico administrativos cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 244 da Lei 58/2003.

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Recurso de anulación nos casos exclusivos previstos legalmente (artigo 241 bis da Lei 58/2003, xeral tributaria), ante o mesmo órgano económico administrativo no prazo de 15 días dende a notificación.

Recurso de alzada ordinario contra resolucións pronunciadas en primeira instancia, ante o Tribunal Económico Administrativo Central no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da notificación das resolucións.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 226 a 249. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. (BOE 27-mayo-2005)

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 03-enero-2006)

Instrucción 2 /2006, de 28 de marzo de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre interposición, tramitación, resolución y ejecución de resoluciones de recursos de reposición, reclamaciones económico administrativas y recursos contencioso-administrativos.