Procedemento

Revogación do NIF

Datos xerais

Denominación

Revogación do NIF

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Revogación do número de identificación fiscal previamente asignado pola Administración Tributaria, naqueles casos en que se produza algunha das circunstancias previstas no artigo 147.1 do Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT.

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Acordo de inicio do procedemento. Notificación ao obrigado tributario da apertura do trámite de audiencia. Acordo de revogación.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Acordo de inicio do procedemento pronunciado polo órgano competente da AEAT.

  • Tramitación: Comprobación por parte da Administración Tributaria da concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 147.1 do Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria. Notificación ao obrigado tributario da apertura do trámite de audiencia previo á resolución. Presentación de alegacións polo obrigado tributario nun prazo de 10 días contados a partir do seguinte ao da notificación anterior.

  • Terminación: Acordo de revogación. Notificación ao obrigado tributario do acordo de revogación. Publicación no Boletín Oficial do Estado do acordo de revogación.

  • Execución: Baixa do obrigado tributario nos Rexistros de Operadores Intracomunitarios e de Exportadores e outros operadores económicos.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147. (BOE 5-septiembre-2007)