Procedemento

Rehabilitación do NIF

Datos xerais

Denominación

Rehabilitación do NIF

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Rehabilitación do número de identificación fiscal previamente revogado pola Administración Tributaria, naqueles casos en que se acredite a circunstancia do cambio na titularidade do capital da sociedade así como a actividade económica que esta vai desenvolver.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude de rehabilitación do número de identificación fiscal presentada polo obrigado tributario, acompañada de documentación acreditativa do cambio na titularidade do capital da sociedade e da actividade económica que esta vai desenvolver.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Solicitude de rehabilitación do número de identificación fiscal presentada polo obrigado tributario.

  • Tramitación: Comprobación por parte da Administración Tributaria da acreditación por parte do obrigado tributario das circunstancias previstas no artigo 147.8 do Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria. Arquivo da solicitude en caso de non achegarse documentación acreditativa das devanditas circunstancias.

  • Terminación: Resolución expresa da solicitude de rehabilitación. Notificación ao obrigado tributario do acordo de rehabilitación. Publicación no Boletín Oficial do Estado do acordo de rehabilitación.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147.8. (BOE 5-septiembre-2007)