Procedemento

Modelo 364. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro)

Datos xerais

Denominación

Modelo 364. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro)

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de verificación de datos ten por obxecto a aclaración ou xustificación das discrepancias observadas nas solicitudes de reembolso presentadas polo obrigado tributario ou dos datos relativos a estas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: A instancia de parte, mediante a presentación do correspondente modelo 364.

  • Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

  • Terminación; Resolución expresa

Formularios

Modelo 364 (Tramitación electrónica ou presencial a través de colaborador social)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, certificado electrónico, outros, clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Diez y Once. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban los modelos 364 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa tributaria.