Procedemento

Rectificación de erros de actos de inspección

Datos xerais


Denominación

Rectificación de erros de actos de inspección

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é a rectificación, en calquera momento, de oficio ou a instancia do interesado, polo órgano que tivese pronunciado o acto, dos erros materiais, de feito ou aritméticos detectados neste, sempre que non tivese transcorrido o prazo de prescrición.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude (a instancia de parte)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: De oficio ou a instancia de parte. Se o procedemento se tivese iniciado de oficio, xunto co acordo de iniciación notificarase a proposta de rectificación para que o interesado poida formular alegacións no prazo de 15 días.
Tramitación: Cando o procedemento se iniciase a instancia do interesado, a Administración poderá resolver directamente o que proceda cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que os presentados polo interesado. No caso contrario, deberá notificar a proposta de resolución para que o interesado poida alegar o que conveña ao seu dereito no prazo de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da proposta.
Terminación: Resolución acordando a rectificación ou desestimando esta.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 213 a 216 y 220. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 1 a 3 y 13. (BOE 27-mayo-2005)