Procedemento

Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación.

Datos xerais


Denominación

Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación.

Tipo de procedemento

Inspectora

Materia

Impostos

Obxecto

Execución decisión UE 2015/314 de 15/10 (recuperación axudas de Estado).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

oficio

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Documentación que se solicite ao interesado en cada caso

Fases do procedemento/servizo

Inicio: iniciarase de oficio pola Administración.
Tramitación: achega polo interesado da documentación necesaria en cada caso.
Resolución: determinará a procedencia ou non da recuperación das axudas dos beneficiarios destas.

Formularios

Presentación de documentación (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Director do departamento de Inspección Financeira e Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, certificado electrónico, outros, clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Decisión (UE) 2015/314 de la Comisión de 15 de octubre de 2014