Procedemento

Certificados. Expedición de certificados de ingresos realizados - Autoliquidacións

Datos xerais


Denominación

Certificados. Expedición de certificados de ingresos realizados - Autoliquidacións

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento polo que se expide un certificado dos ingresos realizados. Entenderase por certificado tributario o documento expedido pola Administración Tributaria que acredite feitos relativos á situación tributaria dun obrigado tributario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude do certificado

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Os certificados tributarios expediranse a instancia do obrigado tributario ao que o certificado se refira ou a petición dun órgano administrativo ou de calquera outra persoa ou entidade interesada que requira o certificado, sempre que a devandita petición esté prevista nunha lei ou conte co previo consentimento do obrigado tributario. Tramitación: O órgano competente da Administración Tributaria deberá expedir o certificado no prazo de 20 días, agás que na normativa reguladora do certificado se fixase un prazo distinto. O certificado enviarase ao lugar sinalado para tal efecto na solicitude ou, no seu defecto, ao domicilio fiscal do obrigado tributario ou do seu representante. Agás que se estableza o contrario, a falta de emisión dun certificado en prazo non determinará que se entenda emitido con carácter positivo. Enténdese por certificacións positivas aquelas nas que consten cumpridas a totalidade das circunstancias, obrigas ou requisitos esixidos pola normativa reguladora do certificado, e negativas en caso contrario. Terminación: Emisión do certificado. Unha vez emitido, o obrigado tributario poderá manifestar a súa desconformidade con calquera dos datos que formen parte do seu contido no prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, mediante un escrito no que solicite a modificación do certificado, dirixido ao órgano que o expedise, ao que se achegarán os elementos de proba que considere convenientes para acreditar a súa solicitude. Se o órgano que emitiu o certificado considerase incorrecto o certificado expedido, procederá á emisión dun novo no prazo de 10 días. Se non considerase procedente expedir un novo certificado comunicarao ao obrigado tributario con expresión dos motivos en que se fundamenta.

Formularios

Modelo 01. Tramitación electrónica

Modelo 01. Tramitación presencial

Prazo de resolución

20 día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Contra o contido do certificado unicamente se admite escrito de desconformidade no prazo de 10 días polo que se solicite a modificación.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículo 41. (BOE 2-septiembre-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 70 a 75. (BOE 5-septiembre-2007)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de Recaudación. (BOE 25 - enero - 2013)