Procedemento

Procedemento de constrinximento.

Datos xerais

Denominación

Procedemento de constrinximento.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento polo que se efectúa o cobramento das débedas vencidas e non satisfeitas no período voluntario de pagamento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Notificación da providencia de constrinximento.

Fases do procedemento/servizo

Iniciación: O procedemento iníciase coa notificación da providencia de constrinximento na que se liquidan as recargas do período executivo e concédese un prazo de pagamento durante o cal, se se paga o importe total da débeda e da recarga de constrinximento reducida do 10% finaliza o procedemento e non se liquidan xuros de demora.
Tramitación: Se transcorrido o prazo anterior non se pagou a débeda, a Administración Tributaria está facultada para executar as garantías que tivese achegado o contribuínte e, no seu defecto, realizar actuacións de embargo e execución dos bens do debedor para o cobramento das débedas. A execución forzosa dos bens e dereitos embargados realízase mediante poxa pública, adxudicación directa ou concurso. Durante o período executivo percíbense xuros de demora que serán esixidos e recadados no curso do procedemento de constrinximento, así como as costas nas que incorra a Administración Tributaria como consecuencia de ter que acudir a este procedemento de cobramento.
Terminación: O procedemento remata por unha destas tres causas:
a) Polo pagamento da cantidade debida.
b) Por acordo no que se declara o crédito total ou parcialmente incobrable, unha vez declarados falidos todos os obrigados ao pagamento.
c) Por acordo de quedar extinguida a débeda por calquera outra causa. Nos casos en que se declarase o crédito incobrable, o procedemento de constrinximento continuarase, dentro do prazo de prescrición, cando se teña coñecemento da solvencia dalgún obrigado ao pagamento.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 163 y ss. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.(BOE 2-septiembre-2005)