Procedemento

Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo.

Datos xerais


Denominación

Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Consulta das dilixencias de embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo recibidas polas entidades pagadoras. Presentación das contestacións ás dilixencias de embargo e obtención de cartas de pagamento correspondentes ás devanditas dilixencias de embargo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )