Procedemento

Procedemento de declaración de responsabilidade subsidiaria

Datos xerais


Denominación

Procedemento de declaración de responsabilidade subsidiaria

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento dirixido á declaración de responsabilidade subsidiaria, ao abeiro do disposto nos artigos 41 e 43 da Lei xeral tributaria e resto de normativa tributaria reguladora de supostos de responsabilidade.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Unha vez declarados falidos o debedor principal e, se é o caso, os responsables solidarios, a Administración Tributaria pronunciará acto de declaración de responsabilidade, que se notificará ao responsable subsidiario.
Tramitación: O trámite de audiencia será de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da apertura do devandito prazo. O trámite de audiencia previo aos responsables non excluirá o dereito que tamén lles asiste a formular con anterioridade ao devandito trámite as alegacións que consideren pertinentes e a achegar a documentación que consideren necesaria.
Terminación: O prazo máximo para a notificación da resolución do procedemento será de seis meses.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Artículos 124 y 126. (BOE 2-septiembre-2005)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 196. (BOE 5-septiembre-2007)

Instrucción 2/2005, de 22 de febrero de 2005, de la dirección general de la agencia tributaria, por la que se fijan criterios de coordinación entre los órganos liquidadores y los de recaudación en materia de remisión de expedientes y determinación del alcance de la obligación en los procedimientos de declaración de responsabilidad.

Resolución 2/2004, de 16 de julio, de la Dirección General de Tributos, relativa a la responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 19-julio-2004)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 41, 43, 174, 176 y 182. (BOE 18-diciembre-2003)