Procedemento

Rectificación de erros de actos de Recadación.

Datos xerais


Denominación

Rectificación de erros de actos de Recadación.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é a rectificación, en calquera momento, de oficio ou a instancia do interesado, polo órgano que tivese pronunciado o acto, dos erros materiais, de feito ou aritméticos detectados neste, sempre que non tivese transcorrido o prazo de prescrición.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude (a instancia de parte)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: De oficio (por acordo do órgano que pronunciou o acto ou do seu superior xerárquico) ou a instancia de parte. Se o procedemento se tivese iniciado de oficio, xunto co acordo de iniciación notificarase a proposta de rectificación para que o interesado poida formular alegacións no prazo de 15 días.
Tramitación: Cando o procedemento se iniciase a instancia do interesado, a Administración poderá resolver directamente o que proceda cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que os presentados polo interesado. No caso contrario, deberá notificar a proposta de resolución para que o interesado poida alegar o que conveña ao seu dereito no prazo de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da proposta.
Terminación: Resolución acordando a rectificación ou desestimando esta.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 213 a 216 y 220. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 1 a 3 y 13. (BOE 27-mayo-2005)