Procedemento

Reclamacións previas á vía xudicial, civil.

Datos xerais


Denominación

Reclamacións previas á vía xudicial, civil.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

A reclamación en vía administrativa é requisito previo ao exercicio de accións fundadas en dereito privado ou laboral contra calquera Administración Pública, agás os supostos en que o devandito requisito estea exceptuado por unha disposición con rango de lei.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Calquera documentación na que funde o seu dereito o reclamante.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación por parte do interesado. Formulada a reclamación previa, interromperanse os prazos para o exercicio das accións xudiciais, que volverán contarse a partir da data en que se practicase a notificación expresa da resolución ou, se é o caso, dende que se entenda desestimada polo transcurso do prazo.
Tramitación: No caso das reclamacións previas á vía civil, o órgano ante o que se presentase a reclamación remitiraa no prazo de cinco días ao órgano competente en unión de todos os antecedentes do asunto. O órgano competente para resolver poderá ordenar que se complete o expediente cos antecedentes, informes, documentos e datos que resulten necesarios.
Terminación: Acordo do órgano competente.

Prazo de resolución

6 mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Interposición da acción xudicial civil ou laboral, da que o presente procedemento é requisito administrativo previo e preceptivo.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público