Procedemento

Reclamacións por responsabilidade patrimonial.

Datos xerais


Denominación

Reclamacións por responsabilidade patrimonial.

Tipo de procedemento

Responsabilidade Patrimonial e outras solicitudes de indemnización

Materia

Recursos e reclamacións

Obxecto

Resolución das reclamacións de responsabilidade patrimonial extracontractual por danos causados pola Axencia Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015

Documentación

Reclamación de responsabilidade patrimonial.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Mediante a presentación do escrito de solicitude por parte do interesado, ou de oficio pola Administración cando así se considere.
Tramitación: É preceptiva a emisión no procedemento do informe por parte do servizo presuntamente responsable do dano causado, así como o trámite de audiencia ao interesado.
Terminación: Coa resolución da reclamación estimándoa ou desestimándoa.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

O presidente da Axencia Tributaria. Sen prexuízo da delegación de competencias que poida existir ao respecto.

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-10-2016).