Procedemento

Recursos Lei 39/2015 e especiais.

Datos xerais

Denominación

Recursos Lei 39/2015 e especiais.

Tipo de procedemento

Contratación e xestión económica da Administración

Materia

Contratación e responsabilidade patrimonial

Obxecto

Recursos presentados ante os acordos pronunciados polo órgano de contratación, de reposición, contencioso-administrativo ou especial en materia de contratación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

 • Telemática.

 • Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Documentación

Escrito presentado polo interesado.

Fases do procedemento/servizo

 • Inicio: Presentación do interesado.

 • Tramitación: Audiencia ao recorrente e resto de interesados.

 • Terminación: O procedemento concluirá con algunha das seguintes decisións do órgano de contratación: Estimación en todo ou en parte ou desestimación.
  Os prazos de resolución serán os seguintes:
  - Recursos Lei 39/2015: 1 mes.
  - Recurso especial: Real Decreto Lexislativo 3/2011 que aproba o texto refundido da Lei de contratos do Sector Público: 15 días hábiles.

 • Execución: Actos e documentos encamiñados a dar cumprimento á decisión do órgano de contratación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

1 Mes/es

Órgano de resolución

Órganos competentes da AEAT.

Recursos

Recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, con carácter potestativo e no prazo de 15 días hábiles, de acordo co artigo 44 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Contencioso-Administrativo competente no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)