Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial.

Datos xerais


Denominación

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial.

Tipo de procedemento

Contratación e xestión económica da Administración

Materia

Contratación e responsabilidade patrimonial

Obxecto

Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude de acceso.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da solicitude de acceso.
Tramitación: Polo órgano que tramitou o expediente.
Terminación: Resolución do órgano que tramitou o expediente.
Execución: Se os documentos que forman o expediente están almacenados por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, facilitarase o acceso ao interesado polos devanditos medios. O acceso incluirá o dereito a obter copia. O acceso non se estenderá a documentos que afecten intereses de terceiros ou a intimidade das persoas, ou que así o dispoña a normativa vixente.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas