Procedemento

Contratación no ámbito da Axencia Tributaria.

Datos xerais


Denominación

Contratación no ámbito da Axencia Tributaria.

Tipo de procedemento

Contratación Pública

Materia

Contratación e Responsabilidade Patrimonial

Obxecto

Réxime xurídico que regula os contratos de obras, servizos e subministracións que celebra a Axencia Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
FACE (Punto xeral de entrada de facturas. electrónicas).
Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015

Documentación

OfertasEmendasPregos de Cláusulas Administrativas ParticularesPrego de Prescricións Técnicas

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Prodúcese coa aprobación do expediente polo órgano de contratación e coa posterior convocatoria pública ábrese o proceso de presentación de ofertas ou ben se invita directamente aos empresarios previamente seleccionados a presentar ofertas.
Tramitación. Selecciónanse os empresarios de acordo cos criterios que figuren nos pregos, se é o caso, e despois valórase e selecciónase a oferta que obteña a mellor puntuación, cando exista concorrencia, aplicando os criterios de valoración previamente aprobados.
Terminación. O procedemento concluirá con algunha das seguintes decisións do órgano de contratación: adxudicación, desistimento, renuncia ou declaración de deserto.
Execución. A execución do contrato implica dar cumprimento ao obxecto do contrato a satisfacción da unidade encargada do seu seguimento e execución.

Prazo de resolución

2 Mes/es

Órgano de resolución

O presidente da Axencia, como órgano de contratación. Sen prexuízo da delegación de competencias que poida existir ao respecto.

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y del registro contable de factura en el Sector Público (BOE 28-diciembre-2013)